EPOS

GDPR společnosti

Ochrana a zpracování osobních údajů

Epos spol. s r.o. 
Paseky 455
Želechovice nad Dřevnicí 76311
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1673

 

Adresa pro doručování:

Epos spol. s r.o.,
Paseky 455, Želechovice nad Dřevnicí 76311
Telefonní číslo: +420 577 901 159
Kontaktní e-mail: nikola.novakova@eposprint.cz

 

Ochrana osobních údajů
Zadáním nebo zasláním vašich osobních údajů naší společnosti nebo užíváním webového rozhraní souhlasíte se zpracováváním a shromažďováním svých osobních údajů v dále uvedeném rozsahu a k dále uvedeným účelům, a to až do doby vyjádření nesouhlasu s takovým zpracováním. Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 - platném od 28.5.2018, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR).
 

Co jsou osobní a další údaje?
Osobní údaje jsou ty údaje, které nám dobrovolně poskytujete v rámci obchodní korespondence s naší společností, registrace nebo zaslání objednávky. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní osobu. Osobními údaji jsou zejména, avšak nikoliv výlučně, jméno a příjmení, adresa, IČO, DIČ, telefon, e-mail.
Další údaje, které získáváme automaticky v souvislosti s využíváním webového rozhraní, typ prohlížeče, zařízení a operačního systému, doba a počet přístupů na webové rozhraní, informace získané pomocí souborů cookies a další obdobné informace. Upozorňujeme, že tyto další údaje můžeme získávat i bez registrace. 

 

Kdo je správcem osobních údajů?
Správcem osobních údajů je Epos spol. s r.o., se sídlem Paseky 455, Želechovice nad Dřevnicí 76311, IČO 40942031, registrovaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1673. 

 

Jaké osobní údaje Epos spol. s r.o. shromažďuje a zpracovává?
Epos spol. s r.o. shromažďuje a zpracovává tyto běžné osobní údaje: základní identifikační údaje a kontaktní údaje našich zákazníků, tj. jméno, příjmení, titul, adresa, IČO, DIČ, telefon, e-mail. Epos spol. s r.o. nezpracovává osobní údaje dětí mladších 13 let. 

 

K jakým účelům Epos spol. s r.o. osobní údaje využívá a zpracovává?
Epos spol. s r.o., zpracovává osobní údaje bez souhlasu klientů za účelem splnění zákonné povinnosti, jednání o smlouvě a plnění smlouvy a z titulu oprávněného zájmu správce dat (přímý marketing vlastních produktů, zasílání obchodních sdělení, obchodní komunikace). Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické podobě pomocí prostředků výpočetní techniky nebo v listinné podobě. 

 

Jak dlouho Epos spol. s r.o., údaje zpracovává?
Epos spol. s r.o. zpracovává osobní údaje v závislosti na účelu po dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu a dalších 10 let po zániku posledního smluvního vztahu s Epos spol. s r.o., nebo dokud nebyl odvolán souhlas se zpracováním údajů. 

 

Musíme osobní údaje Epos spol. s r.o. poskytnout?
Poskytnutí osobních údajů je stejně jako uzavření smlouvy s Epos spol. s r.o. dobrovolné. Některé údaje jsou však nezbytné pro splnění zákonných povinností při uzavření smlouvy na dodávku zboží nebo poskytnutí služby a bez některých údajů Epos spol. s r.o. nedokáže požadovanou dodávku zboží nebo poskytnutí služby poskytnout.
Údaje nutné pro výše uvedené jsou: jméno a příjmení jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, sídlo a popřípadě dodací adresa pro zboží, telefon, e-mailová adresa. 

 

Jakým způsobem Epos spol. s r.o. zajišťuje ochranu osobních údajů?
Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a Epos spol. s r.o. disponuje kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťující maximální ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.
Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přichází do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinnosti, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti. 

 

Komu Epos spol. s r.o. osobní údaje poskytuje nebo předává?
Epos spol. s r.o. předává osobní údaje státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem a dále pokud je to nezbytné pro ochranu práv společnosti Epos spol. s r.o.
Epos spol. s r.o. může pověřit zpracováním údajů třetí osobu, tzv. zpracovatele. Zpracování je možné pouze na základě uzavřené smlouvy, která zavazuje zpracovatele ke stejné, míře ochrany údajů, jakou poskytuje sám Epos spol. s r.o.- Údaje tak mohou být předány dodavatelům zajišťujícím pro Epos spol. s r.o. služby spočívající v rozesílání pošty a doručování zboží. 

 

Jaká jsou vaše práva ve vztahu ke zpracování a předávání osobních údajů?
V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektů údajů. Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme, právo na přenositelnost vybraných osobních údajů přímo jinému správci a právo požadovat opravu osobních údajů. Můžete požádat o výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování, pokud ovšem není nutné dále je zpracovávat pro splnění právních povinností nebo pokud je jich třeba, abychom vám mohli nadále poskytovat služby. Tato práva můžete uplatnit osobně v sídle společnosti, písemně na adresu sídla společnosti nebo mailem na adresu nikola.novakova@eposprint.cz 

 

Jaké jsou vaše možnosti omezit zpracování a předávání osobních údajů?
V případě, kdy Epos spol. s r.o. zpracovává osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. V případě, kdy dochází ke zpracování vašich údajů na základě oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracování vznést námitku. Každé takové podání námitky vyhodnotíme a o výsledku vás budeme informovat. Námitce pro zpracování údajů pro marketingové účely ( nabídky produktů ) vyhovíme vždy, můžete je snadno uplatnit zde: Nepřeji si zasílat Obchodní sdělení o produktech a službách Epos spol. s r.o. 

 

Jak Epos spol. s r.o. informuje o zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů a jejich ochraně?
Toto poučeni a další detailní informace jsou veřejně přístupné na internetových stránkách Epos spol. s r.o. 

 

Kdo vykonává dozor v oblasti ochrany osobních údajů?
Pokud se nám nepodařilo uspokojivě vyřešit vaše dotazy nebo námitky v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

 

 

Google Analytics a soubory cookie
Webové rozhraní používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google").


Co je služba Google Analytics?
Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do počítače každého návštěvníka webového rozhraní, a které umožňují analýzu způsobu užívání webového rozhraní. 
Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech amerických. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní a vytváření zpráv o aktivitě jeho uživatelů, určených pro nás a pro užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu subjektu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. 
Používáním webového rozhraní souhlasíte se zpracováváním údajů o Vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným. 

 

Můžete ukládání souborů cookies ve svém počítači nějak zabránit?
Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči.
Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

 

Ostatní vztahy související s využíváním webového rozhraní
Upozorňujeme Vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.
Naše společnost nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, a dále nesmíte vykonávat žádnou činnost, která by mohla Vám nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
Nemůžeme Vám zaručit nepřerušený přístup na webové rozhraní, ani nezávadnost a bezpečnost webového rozhraní. Neodpovídáme za škodu způsobenou při realizaci přístupu a užívání webového rozhraní, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na webovém rozhraní, škody způsobené přerušením provozu, poruchou webového rozhraní, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku nebo neoprávněného přístupu k přenosům a datům.
Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit Váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit naší společnosti škodu, která Vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

 


Tyto podmínky užití jsou platné a účinné od 25. 5. 2018

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace